Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepassing van de algemene aannemingsvoorwaarden
Zoals uitdrukkelijk vermeld op de offerte gaat de opdrachtgever, door de aanvaarding van de offerte, akkoord met de toepassing van deze algemene aannemingsvoorwaarden voor werken die substantieel zijn voor de uitvoering van de werken.

Artikel 2 – Offertes
2-1 Tenzij tegenstrijdige bepaling is de offerte slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. De aannemer is enkel gehouden door zijn offertes indien de aanvaarding door de opdrachtgever hem binnen deze termijn bereikt.
2-2 Wijzigingen aangebracht aan de offerte door de opdrachtgever zijn slechts geldig indien zij door de aannemer schriftelijk werden aanvaard. De aannemer en de opdrachtgever verbinden er zich toe hun rechten en verplichtingen te goeder trouw uit te voeren.
2-3 Offerte prijzen worden opgemaakt volgens de huidige prijzen van de grondstoffen. Eventuele prijsstijgingen of prijsdalingen in de toekomst dienen nog verrekend te worden.

Artikel 3 – Prijzen en betalingen
3-1 Alle prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro. Er wordt wel voorbehoud gemaakt voor eventuele typfouten of materiële vergissingen. De aannemer zal de producten en diensten factureren overeenkomstig de modaliteiten in deze algemene voorwaarden, dan wel de
offerte.
3-2 De prijzen worden aangerekend ofwel tegen vaste prijs, ofwel in regie.
3-3 Indien de er wordt gewerkt met vorderingsstaten, dient de opdrachtgever deze op eerste verzoek, binnen de 8 kalenderdagen af te leveren aan de aannemer.
3-4 Betalingstermijn wordt vermeld op de offerte.
3-5 Verschuldigde bedragen dienen ten laatste op vervaldag betaald te worden. Bij een 3e rappel zal er een toeslag van 20€ aangerekend worden.
3-6 Elke klacht betreffende een factuur moet binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur schriftelijk aan de aannemer gemeld worden. Na deze periode zal geen enkele betwisting meer aanvaard worden.
3-7 Bij niet-betaling van een factuur heeft de aannemer het recht om de uitvoering van een volgende fase zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten.

Artikel 4 – Bankwaarborgen / inhoudingen
4-1 De aannemer zal bankwaarborgen of inhoudingen bij contracten onder de €25.000 niet aanvaarden, tevens kan de bankwaarborg niet meer dan 5% bedragen.
4-2 Bij de voorlopige oplevering zal de helft door de aannemer opeisbaar zijn.
4-3 Bij de definitieve oplevering, uiterlijk 2 jaar na factuurdatum (uitvoering), is het volledige saldo van de borg opeisbaar.

Artikel 5 – Wijzigingen en meerwerken
5-1 Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de offerte/overeenkomst moet schriftelijk worden overeengekomen binnen de 5 werkdagen.
5-2 Onder meerwerk wordt verstaan elke wijziging aan de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, handeling, levering, werk of verandering van hoeveelheden die niet in de offerte beschreven is.
In afwijking van art.1793 B.W kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen, meerwerken op verzoek van de klant worden aangerekend in regie of tegen vaste prijs.
Indien de klant een opdracht verleent om werken uit te voeren zonder dat de aannemer kennis heeft van alle relevante informatie op het ogenblik van de offerte, dan aanvaardt de klant om de aannemer te vergoeden voor alle meerwerken die voortvloeien uit het later
ter kennis krijgen van deze informatie. Alle meerwerken die voortvloeien uit deze ongekende relevante informatie worden aangerekend in regie.

Artikel 6 – Overmacht
6-1 Er is sprake van overmacht in geval van ontoerekenbare onmogelijkheid voor één van de partijen om haar verbintenis na te komen. Hierbij kan rekening worden gehouden met het onvoorzienbaar en het onvermijdbaar karakter van het beletsel tot nakoming. Als overmacht kunnen o.a. volgende situaties in aanmerking worden genomen: elke situatie die aan de controle van één van de partijen ontsnapt, zoals brand, arbeidsconflicten (staking), pandemie, oorlog, opeising, embargo, algemene transporttekorten,
energierestricties of energietekorten, onbeschikbaarheden van materialen en materieel, voor zover deze te wijten zijn aan een geval van overmacht zoals hierboven omschreven.
Bij definitieve overmacht zijn de partijen tegenover mekaar volledig bevrijd van hun verbintenissen en zal het contract ontbonden worden.
6-2 Bij tijdelijke overmacht is de nakoming van de verbintenis opgeschort voor de duur van de tijdelijke onmogelijkheid, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Indien de opschorting onredelijk lang duurt ten aanzien van de oorspronkelijke vooropgestelde uitvoeringstermijn, dan beschikt elke partij over de mogelijkheid om het contract te ontbinden, na een voorafgaande ingebrekestelling die, 10 werkdagen na de verzending ervan, zonder reactie is gebleven.
6-3 Zodra een partij kennis heeft of behoort te hebben van een geval van overmacht, dient zij dit aan de andere partij schriftelijk te melden binnen de 10 werkdagen

Artikel 7 – Uitvoering van de werken en uitvoeringsdatum
7-1 Slechte weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat werken tijdelijk of definitief stil gelegd worden. Deze tijdelijke opschorting brengt van rechtswege, en zonder schadevergoeding, met zich mee dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringsdatum
gewijzigd wordt.
7-2 Materialen op de werf blijven ten allen tijden eigendom van de aannemer. Dit zolang niet al de facturen werden betaald of zolang de werf niet geheel werd uitgevoerd.
7-3 Water en elektriciteit wordt kosteloos ter beschikking gesteld van de aannemer. In speciale omstandigheden kan de aannemer zelf water aanleveren mits het betalen van een vergoeding. Thiers-Horizon Isolatietechnieken Pagina 2 van 2
7-4 Isolatieblokken kunnen aangeleverd worden door een externe firma of leverancier. De leveringsdatum wordt schriftelijk medegedeeld aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zal steeds plaats op de werf moeten voorzien voor het tijdelijk stockeren van
deze blokken. Bij wijziging van de leveringsdatum zal de opdrachtgever schriftelijk worden verwittigd door de aannemer. Tot 10 werkdagen voor effectieve levering kan er nog een wijziging gevraagd worden. Wanneer deze termijn niet gerespecteerd wordt, zullen
de materialen sowieso op de werf aangeleverd worden.
Indien de opdrachtgever de uitvoeringstermijn, op eigen initiatief, verplaatst en de blokken reeds geleverd werden, zal bij een termijn van meer dan 30 kalenderdagen, tussen beide data, steeds een tussentijdse factuur afgerekend worden. 7-5 De opdrachtgever staat er voorin dat de werf vlot toegankelijk is voor de bouwmaterialen, personeel, materieel (vrachtwagen, pompen),… van ons en/of onderaannemers.
7-6 Een uitvoeringsdatum wordt slechts definitief gegeven na schriftelijk ontvangst van het akkoord van de klant. De uitvoeringsdatum kan ook niet aanvangen voordat de klant gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. (getekend
contract/offerte)
7-7 Wanneer de afgesproken uitvoeringsdatum opgeschort en de termijn onderbroken wordt door de opdrachtgever of zijn aangestelde(n) (derden), is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken
opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

Artikel 8 – Veiligheidscoördinatie
Behoudens andersluidende vermelding zijn alle collectieve veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9-1 De aannemer kan slecht aansprakelijk gesteld worden bij een schriftelijke ingebreke stelling. Waarbij de opdrachtgever, de aannemer een redelijke termijn heeft gegund om de tekortkomingen te verhelpen.
De aannemer kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor: door de opdrachtgever en/of derden toegebrachte schade, schade ingevolge foutieve of onvolledige informatie, het niet-naleven door de opdrachtgever van wettelijke of andere verplichtingen.
9-2 De 10-jarige aansprakelijkheid vangt aan op onze laatste dag van uitvoering. In geen geval kan deze aanvatten bij voorlopige- of definitieve oplevering.

Artikel 10 - Overdracht van risico's
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de goederen, materialen of installaties die door de aannemer geleverd moeten worden op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Voor zover de opdrachtgever voormelde verplichting naleeft, vindt de door de
artikelen 1788 en 1789 van het oud Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico’s plaats als volgt: in geval van werken waarbij de materialen geïncorporeerd worden, naarmate de incorporatie vordert of in geval van levering, naargelang de levering plaatsvindt.

Artikel 11 – Beëindiging van het contract
Een beëindiging van de toevertrouwde opdracht aan de aannemer door de opdrachtgever, voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk waarbij de opdrachtgever zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken,
samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aannemer.
Indien de aannemer zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door toedoen van de aannemer wordt
verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens de aannemer.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
12-1 De materialen die geleverd werden in het kader van dit contract blijven, zelfs na hun incorporatie, de eigendom van de aannemer en de opdrachtgever is er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag, na voorafgaande schriftelijke
ingebrekestelling van de opdrachtgever wegens het niet naleven van zijn betalingsverplichting, de materialen, goederen of installaties weer losmaken en terugnemen zonder toestemming van de opdrachtgever. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de
opdrachtgever al zijn schulden aan de aannemer heeft betaald. In elk geval moeten de voormelde rechten te goeder trouw worden uitgeoefend.
12-2 Eventueel plannen/tekeningen/schetsen/stalen blijven steeds intellectuele eigendom van de aannemer, deze mogen niet aan derden afgestaan worden zonder schriftelijke toestemming.

Artikel 13 – Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)
13-1 De aannemer verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die hij van de opdrachtgever ontvangt met het oog de uitvoering van het contract, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van het contract,
het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
De verwerkingsverantwoordelijke is Thiers-Horizon – Brechtsebaan 116 – 2900 Schoten. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de
verwerking.
13-2 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan de aannemer bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de
persoonsgegevens aan de aannemer heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de aannemer en zijn medewerkers zou ontvangen.
13-3 De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op toegang, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie, zie de Data Protection Notice van de aannemer, op www.thiers-horizon.be

Artikel 14 - Geschillen
In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van Antwerpen alleen bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing