Algemene voorwaarden

Algemene d raagwijdte van de voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die warden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersiuidend beding. Door zijn bestelling aanvaardt de klant de toepassing van onze algemene voorwaarden die op de keerzijde van de offerte staan, met uitsluiting van elke andere bepaling waarmee wij ons niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verklaard hebben. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er ken alleen schriftelijk van worden afgeweken. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangeStelde werden ondertekend en blijven den maand geldig.

Art. 1 Ingeval de leveranciers van wie wij afhankelijk zijn, hetzij voor de gehele levering, hetzij voor de benodigde grondstoffen, onze bestellingen zouden weigeren ult te voeren, hebben wij het recht de bestellingen van onze klanten als niet aangenomen to beschouwen, en zulks zonder enige vergoeding van onzentwege. fndien deze leveranciers ingevolge hun leveringsvoorwaarden ons verplichten een prijsverhoging te betalen hebben wij het recht deze verhoging aan onze klanten in rekening to brengen.

Art. 2 Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbonloffertelovereenkomst moet hieraan schriftelijk warden bijgevoegd. Bij ontstentenis daarian, zal er steeds onherroepelijk van warden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de kiant werden uitgevoerd. Wijzigingen, toevoegingen en wegfatingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgesteide leveringstermijnen vervallen en opnieuw moeten warden overeengekomen. Meerwerken mogen overeenkomstig artikel 1793 8.W. met alle middelen van recht bewezen worden. Zijn eveneens ten laste van de klant, onafgezien de overeengekomen prijs, alle extra kosten tengevolge van verhoging van transporttarieven, invoerrechten, en in het algemeen elle gevallen van heirkracht en gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben.

Art. 3 De leverings- en uitvoeringsdatum geldt enkel ten titel van inlichting en verbindt ons geenszins op de gestelde datum to leveren of uit te voeren. Het verlopen van leveringstermijn kan nooit Ingeroepen warden ter vemietiging van het contract. Voor laattildige levering of uitvoering kan geen enkele schadeloosstellIng gedist warden.

Art. 4 Onze facturen zijn steeds betaalbaar to Schoten. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, moeten de facturen betaald warden binnen een termijn van acht dagen. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog tat to voeren werk te onderbreken tot de factuur betaald wordt, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldlgd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschufdigd is. 134 niet-betaling van de factuur binnen de 8 dagen zal dit bedrag op de vervaldag verhoogd warden van rechtswege en zonder ingebrekestelling met een intrest van 12 % per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling. Ingeval van wanbeteling houden we ons het recht veer het bedrag van de factuur eveneens van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling to verhogen met 10 % ten titel van forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 50 euro.

Art. 5 Alle klachten betreffende de staat der goederen, de uitvoering van het werk, en de opstelling der factuur moeten schriftelijk on binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur ingediend warden. Klachten ingediend na deze termijn zijn niet meer ontvankelijk.

Art. 6 Waarborgen :
Voor werken die de firma in onderaanneming uitvoert zal de totale ingehouden borg naoit meer dan 10% mogen bedragen. Bij de voorlopige aanvaarding, uiterlijk 6 maanden na het beeindigen van onze werkzaamheden zal de helft door ens eisbaar zijn. Bij de definitieve aanvaarding, uiterlijk 12 maand na het beeindigen van onze werkzaamheden, wordt ons het volledig saldo van de borg betaald.

Art. 10 Alle goederen warden steeds verzonden op risico van de bestemming.

Art. 11 Onze klanten genieten van de fabriekswaarborg. Voor doze waarborg kunnen wij steeds onze rechten laten golden tegenover de fabriek. Hij Is steeds beperkt tot een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan de corn van de isolatieopdracht of aan een gecleelte dearvan, dat betrekking heeft op de waning of wooneenheid, wear zich de klacht voordeed.

Art. 12 Verhogingen van belastingen, retributies, rechten of fasten vanwege de overheld die niet bestonden bij het opstellen van de offerte vallen ten !este van de klant.

Art. 13 De kiant kan zich niet beroepen op voorwaarden, welke niet schriftelijk vastgelegd werden. De verplichtingen, door onze vertegenwoordigers aangegaan, verbinden ons eerst dan wanneer zij door ons schriftelijk bevestigd warden.

Art. 14 Indien de klant de overeenkomst eenzijdig verbreekt is hij verplicht ons hiervoor schadevergoeding to betalen. Deze werd forfaitair bepaald op 20% van het contractbedrag tenzij groter schade door ons wordt bewezen. Het betaalde voorschot komt ons dan van rechtswege toe, doch wordt verrekend met de forfaitaire schadevergoeding. indien de klant hij ter post aangetekend schrijven ingebreke gesteld wordt om binnen de 8 dagen na ontvangst van dit aangetekend schrljven de goederen of to nemen of het werk te laten uitvoeren, en indien hij op deze ingebrekestelling Net reageert, dan geldt dit uitblijven van reaktie als eenzijdige verbreking van de overeenkomst.

Art. 15 Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen In de goede uitvoering der door kiant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor van de kiant geschikte waarborgen to eisen en de werken en/of leveringen op te schorten in afwachting dat de gevraagde waarborgen geleverd warden. Bij niet voldoening hieraan hebben wij het recht de gehele of gedeeltelijke bestelling to annuleren of de gehele aannemingsovereenkomst of een gedeelte ervan to verbreken zonder edge schadevergoeding war de kiant, zelfs indien de bestelling en/of aannemingscontract reeds gedeeltelijk uitgevoerd werd.

Art. 16 Onvermincierd het risico van de kiant met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven ons verworvon ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, goat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de levering op de werf.

Art. 17 Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit to voeren, kan het contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wifsuiting hiertoe per aangetekend schrilven door ons zal hiervoor volstaan.

Art. 18 in gavel van betwistrig, zijn de Rechtbanken van Antwerpen of de Rechtbanken van de woonplaats van de klant, near onze keuze, alleen bevoegd.

Art. 20 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
Voor de verborgen gebreken waarborgt de aannemer de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar dewelke een aanvang neemt vanaf de opleverIng, of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en /of montagefout bewezen is, met uitsluiting van ate verdere schadeloosstelling.